જીવન સાથી પસદંગી મેળો

Bride (વરરાની)

Click to View Profiles

Bride

Groom (વરરાજા)

Click to View Profiles

Groom

અગત્યની સૂચના

  • મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટ પરની માહિતીમાં જો કોઈ ભૂલ હોય તો તે સુધારી શકાશે. તમારી માહિતી ની વિગત કન્વીનર શ્રી કમલેશભાઈ આઈ ઢીમ્મરને whatsup નંબર 9375911258 ઉપર મોકલવી.

  • આપના પુત્ર અથવા પુત્રીનો લગ્ન થાય ત્યારે વહેલામાં વહેલી તકે જાણ કરી નામ રદ કરાવો.

  • 2021ના થયેલ અપરણિત મેળા માં નોધાયેલ યુવક - યુવતી ની માહિતી પણ આપની વેબસાઇટ પર જોઈ શકાઈ છે. તો જો એમાં પણ કોઈ માહિતી ઉમેરવી/કાઢવી હોય તો જણાવવું.