જીવન સાથી પસંદગીને લાગતા કોઇપણ ફેરફાર શ્રી કમલેશભાઈ ઢીમ્મર(Whatup No: 9913171312)ને જણાવવા વિનંતી....ધીવર સમાજ - સમજદાર સમાજ. તમારી બે મિનીટ આપી સાચી માહિતી વડે રજીસ્ટ્રેશન કરવા વિનંતી (Email-ID, Mobile Number). વધુ મા વધુ ધીવર સમાજના સમાજના નાગરિકો આ સાઈટ સાથે જોડાય એવી અપેક્ષા.આ સાઈટ ને લગતુ કોઈ પણ સુચન તમે Contact પેજ પર જઈ અમને મોકલી શકો છો...
આશિકીબેન (102)
5'-4''/42 KG
બારડોલી
M.com, B.Ed
નોકરી સરકારી, જીઈબી, જુનીયર ઓફીસર
હેમાંગિની (103)
5'-3''/42 KG
નવસારી
M.Sc, Biochemistry
નોકરી (કોલેજમાં) આર એન્ડ ડી ઓફીસર
મુગ્ધા (104)
5'-3''/64 KG
વ્યારા
M.Farm
નોકરી (કોલેજમાં) પ્રોફેસર
કરિશ્મા (105)
156 CM/40 KG
વેસ્મા
MSW
નોકરી કાઉન્સેલર
શિવાની (106)
4'-5''/41.5 KG
ઉંડાચ
M.Sc, Bioscience (Microbiology)
નીકી (107)
5'0''/45 KG
ગણદેવી
B.Tech Mumbai
નોકરી સોફટવેર ટેસ્ટર
બંસરી (108)
5'-2''/44 KG
નવસારી
B.Com, LL.M
વકીલ
તોરલ (109)
4'-7''/57 KG
ધરમપુર
MCA
સ્કુલ ટ્રેઈનર, શિક્ષક
ધારા (110)
146 CM/41 KG
બીલીમોરા
B.Sc, M.Sc, (Organic Chemistry)
નોકરી કયુ.સી.
ભાવિની (112)
5'-3''/52 KG
બીલીમોરા
Bio Technology & Forensic Science
નોકરી આસીસટન્ટ
શીતલબેન (114)
4'-9''/42 KG
કડોદ
M.A, B.Ed
શિક્ષક
શિવાની (115)
5'-2''/55 KG
તરસાડા બાર
B.E.(Civil), M.E.(Civil)
કલાસ –ર ઓફીસર, આસીસટન્ટ એન્જીનીયર
નિધીકુમારી (116)
5'-0''/56 KG
સોનવાડી
Std-10
નિકેતાકુમારી (117)
5'-5''/62 KG
નવસારી
M.A.B.Ed, M.Ed., (Educational)
નોકરી આસીસટન્ટ પ્રોફેસર
માનસી (118)
4'-11''/60 KG
વાપી
Std-10(Eng.Med.)
નોકરી મેડીકલ એજન્સી (વર્કર)
જીનલ (119)
5'-1''/70 KG
સુરત
M.Sc. Botany
ટીચર પ્રિન્સ એકેડમી
પ્રિયા (120)
162 CM/38 KG
વેસ્મા
S.Y.B.Com
કિર્તીબેન (121)
5'-3''/60 KG
કડોદ
B.Com
નિધી (122)
5'-2''/47 KG
વાંસદા
BCA
દિવ્યા (123)
5'-3''/50 KG
નવસારી
Std-12 Arts, COPA
ભાવના (124)
4'-8''/50 KG
સુરત
M.Com
ઝંખના (125)
5'-1''/45 KG
વલસાડ
M.Sc, B.Ed
શિક્ષક
રવિનાબેન (126)
4'-8''/45 KG
વણેસા પીસાદ
BBA
નોકરી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
ક્રિષ્નાકુમારી (127)
5'-2''/52 KG
કીમ
B.Sc, Nursing
નોકરી
નૈૠતી (128)
5'-3''/47 KG
ચીખલી
Diploma Degree Civil Engineering
પ્રતિક્ષા (129)
5'-1''/50 KG
ધરમપુર
M.Sc, B.Ed (Running)
અભ્યાસ
બીજલ (130)
153 CM/67 KG
વેસ્મા
M.Sc, B.Ed
કરિશ્મા (131)
5'-0''/48 KG
સુરત
M.A
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
સ્નેહાબેન (132)
155 CM/45 KG
નવસારી
PTC (T.Y.B.A)
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
મીનાક્ષીબેન (133)
4'-3''/65 KG
ડાંભા (ખરભાસી)
B.A With Hindi
સિવણકામ
Showing 1 to 30 of Total 191 Records