શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ| સભ્યોની માહિતી

Blood Donors

A+
Swapnil Rameshbhai dhimmar
Valsad
9998874767
A+
Sanjay Champakbhai Dhimmar
Madhi
9909826928
sanjay.madhi@yahoo.com
A+
Hiren Dhivar
Bardoli
9408628151
B-
Miral
Gandevi
9510893802
B+
YATINKUMAR SURESHBHAI DHIMMAR
Madhi
9979493857
yatindhimmar06@gmail.com
B+
Ravinkumar Ishwarbhai Dhimmar
Pisad
918141013937
O+
Parimal Dhimmar
Madhi
9879892267
parimal.dhimmar@gmail.com
O+
Hiteshkumar natvarlal Dhimmar
Vesma
9033284566
Showing 1 to 8 of Total 11 Records