શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ | સ્થાપના

Become a Donor

ધર્માદા ફંડ - એક વિનમ્ર પ્રસ્તાવ

ધર્માદા ફંડ ના દાતાઓ

શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ ધર્માદા ફંડમાં દાન આપનાર દિવગંત પુણ્યશાળી આત્મજનોના સ્મણાર્થે તેમના પરિવારજનો તરફથી સમાજને ધર્માદા ફંડ સ્વરૂપે સસ્નેહ દાન મળેલ છે. જે માટે સમસ્ત સ્વર્ગસ્થ આત્મજનોને હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલી તથા પરિવારજનો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા.સમાજને સુંદર માર્ગદર્શન તથા પુણ્યશાળી કાર્યના આયોજન માટે આપના યોગદાન બદલ આભાર.

સ્વ. રોહિતભાઈ રણછોડભાઈ કેવટ
બીલીમોરા
સ્વ. મગનલાલ જીવણજી ઢીંમર
પલસાણા
સ્વ. કાંતીલાલ વલ્લદાસ ઢીંમર
સુરત
સ્વ. મણીબેન છગનલાલ ઢીંમર
નવસારી
સ્વ. વલ્લભાઈ નારણભાઈ ઢીંમર
સુરત
સ્વ. રતનબેન મગનભાઈ ઢીંમર
વાંસદા

Money Donation

"The value of life is not in its duration, but in its donation. You are not important because of how long you live, you are important because of how effective you live. It does not matter how much we donate; it matters whether the donation is meaningful. So Little bit of your involvment, will gives huge help for OUR SAMAJ and needed People.
You can see the Bank Account details left side and do your valulable inputs by doing NEFT OR RTGS.
Remember, if you ever need a helping hand, you’ll find one at the end of your arm. As you grow older, you will discover that you have two hands: one for helping yourself, the other for helping others.
NOTE : "To promote the concept of charity towards the poor and the needy, the Indian government has been regularly encouraging people to donate and this donation can also be claimed as a deduction under Section 80G"

Blood Donation

* The blood you donate gives someone another chance at life. One day that someone may be a close relative, a friend, a loved one—or even you.
* Tears of a mother cannot save her Child. But your Blood can.
* To give blood you need neither extra strength nor extra food,and you will save a life.
* Do you feel you don’t have much to offer? You have the most precious resource of all: the ability to save a life by donating blood! Help share this invaluable gift with someone in need.
* Blood Donation will cost you nothing but it will save a life!

Organ Donation

Organs that can be donated are: Kidney, Eye, Lungs, Heart, Liver, Pancreas, Cornea, Small Intestine, Skin tissues, Bone tissues, Heart valves and Veins Donation as an organto help someone who needs a transplant. Transplants can save or greatly enhance the lives of other people.
“Be An Organ Donor, All It Costs Is A Little Love"
“Let Someone See Through Your Eyes What You Have Seen.”
“Transplantation Works!”
“I Am Somebody, But Part Of Me Is Somebody Else.”